پند بزرگان
زندگی کوتاه تر از آن است که آن را به باطل بگذرانیم.
ارنست همینگوی

زندگی هر کس با زندگی دیگران فرق می کند. پس به اندازه همه افراد بشر زندگی وجود دارد.
جبران خلیل جبران

code

نسخه مناسب چاپ