امروز در تاریخ
بپاخیزی پسران «آذرک» در سیستان

کرونیکلر های اروپایی شکست سپاه اعزامی خلیفه عباسی از خراسان به سیستان برای سرکوب کردن بپاخیزی پسران آذرک را یازدهم ژانویه سال ۷۹۸ میلادی نوشته اند.

این بپاخیزی از نخستین قیامهای مسلحانه ایرانیان در جنوب خاوری وطن بزرگتر برای کوتاه کردن دست اعراب و احیاء استقلال و حاکمیت ملّی بود.

پایان مسأله «دادشاه بلوچ»

پس از ده ماه و ۱۷ روز تعقیب و زد و خورد بالاخره ۲۱ دی ماه ۱۳۳۶دادشاه بلوچ که سردبیر وقت روزنامه اطلاعات اورا «دادشاه یاغی» می نوشت کشته شد و دو همسر و باقیمانده همدستان وی که چند نفر بیش نبودند دستگیر شدند!.

برای بدام انداختن دادشاه که یک خرده مالک ناراضی و عاصی از رفتار ماموران دولتی بود، ژاندارمری ایران متوسل به یک سرشناس محلی شد و به قید سوگند و با ارسال یک جلد قرآن مجید و تعهد تامین، دادشاه را برای مذاکره و سازش با دولت دعوت کرده بود که ژاندارم‌ها ‌بر‌سر راهش کمین کرده اوو برادرش محمد و دو تن از همدستانشان را کشتند.

تبعه اول اصطلاحی که جهانی شده است

اکتاویوس چند سال پس از آن که سنای روم اورا با لقب اوگوستوس به عنوان تنها کنسول روم تعیین کرد و نگهبان دمکراسی و حقوق مردم قرار داد، یازدهم ژانویه سال ۲۳ پیش از میلاد در مراسمی ناگهان و بدون مقدمه خودرا تبعه اول و بالاتر از همه اتباع دیگرو زنش را هم بانوی اول روم خواند و این رسم از آن زمان در دنیای غرب رایج شده است که رئیس کشور را فَرد اول و بانویش را زن اول حطاب کنند.

قیام پوگاچف در روسیه

«یملیان پوگاچف » قزاقی که در ارتش روسیه افسر بود و در نیمه دوم قرن هجدهم در منطقه «ولگا» و «دُن» به حمایت از کشاورزانی که با اراضی زراعی خرید و فروش می شدند و طبقه زحمتکش که پس از پتر یکم با مشقت کار و زندگی می کردند دست به قیام زده بود یازدهم ژانویه سال ۱۷۷۵ در مسکو اعدام شد. در بعضی تألیفات، اعدام او را ۲۱ ژانویه نوشته اند.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ