پند بزرگان
زندگی کن ولی متحرک. زندگی بی تحرک «مرگ» است.
تئودور اشتورم

هرطور می خواهی زندگی کن، اما سد راه زندگی دیگران مشو.
سقراط

code

نسخه مناسب چاپ