شرح تصویر جلد
 

نقاشی صنیع الدوله از چهره صدراعظم نامدار ایران در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه که در ۲۰ دی ۱۲۳۰ خورشیدی به دستور شاه و دسیسه درباریان در باغ فین کاشان به شهادت رسید. یاد امیر را گرامی می داریم.

code

نسخه مناسب چاپ