پند بزرگان
زندگی کوتاه است. با کَجروی ها و کَج اندیشی‌ها
‌آن را کوتاه نکنیم.
شولوخوف

همه حق زندگی دارند اما، حق دخالت در زندگی دیگران را ندارند.
آدام اسمیت

code

نسخه مناسب چاپ