پند بزرگان
زندگی کن و به زندگی دیگران هم کمک کن، این درس اول زندگی است.
امیل زولا

زندگی را هر طوری بگیری همان طور خواهد گذشت. سعی کن آسان بگیری.
تولوز لوتروک

code

نسخه مناسب چاپ