فعالیت ۲۵۷هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه‌های کشور ‌
بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران، ۲۵۷هزار و ۶۲۱عضو هیأت علمی در دانشگاه‌های کشور شامل دانشگاه‌های دولتی،‌ غیردولتی فعالیت دارند که از این تعداد ۵۰هزار و ۲۲۶نفر هیأت علمی تمام وقت هستند.‌

به گزارش ایرنا، بر اساس کتاب آموزش عالی ایران که مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم منتشر کرده است، توزیع داده آموزشگران دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، وابستگی مرکز و جنسیت در سال تحصیلی یاد شده، حاکی از آن است که از مجموعه ۲۵۷هزار و ۶۲۱نفر آموزشگر دانشگاهی تمام وقت و پاره وقت، ۶۰ر۳۳ درصد معادل ۸۶هزار و ۵۵۰ نفر زن و ۴۰ر۶۶ درصد معادل ۱۷۱هزار و ۷۱نفر مرد هستند.‌‌بر اساس آمار ارائه شده در این کتاب،‌ مجموع اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی ۱۵۶هزار و ۴۸۸نفر و در دانشگاه‌های غیردولتی از جمله آزاد اسلامی ۱۰۱هزار و ۱۳۳نفر است.‌

در این میان ۵۷ر۳۳ درصد معادل ۸۶هزار و ۴۸۸نفر تمام وقت و ۴۳ر۶۶ درصد معادل ۱۷۱هزار و ۱۳۳نفر پاره وقت هستند. همچنین از مجموع ۸۶هزار و ۴۸۸آموزشگر دانشگاهی تمام وقت، ۸۵هزار و ۵۹۲نفر معادل ۹۸.۹۶درصد به صورت هیأت علمی تمام وقت مشغول به کار هستند.‌

بر اساس این آمار، ۵۰هزار و ۲۲۶عضو هیأت علمی تمام وقت معادل ۵۸.۶۸درصد در مؤسسات آموزش عالی دولتی فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۶هزار و ۲۹۱نفر دارای مرتبه علمی استادی، ۱۲هزار و ۳۳۰نفر داری مرتبه دانشیاری، ۴۲هزار و ۹۴۱نفر دارای مرتبه استادیاری هستند. همچنین ۲۳هزار و ۷۶۷نفر با مرتبه مربی فعالیت می‌کنند.‌

در بخش دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۲۶هزار و ۱۱۹نفر بیشترین و دانشگاه علمی کاربردی با ۱۵نفر کمترین عضو هیأت علمی تمام وقت را دارد. همچنین، دانشگاه پیام نور دارای چهار هزار و ۵۱۰هیأت علمی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای ۵۳۴هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان دارای ۷۸۴هیأت علمی، دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت دارای ۱۷هزار و ۷۲۸هیأت علمی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای ۵۳۶عضو هیأت علمی تمام وقت هستند و در دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد اسلامی روی هم رفته ۳۵هزار و ۳۶۶عضو هیأت علمی تمام وقت فعالیت می‌کنند.‌

نسخه مناسب چاپ