شاهنامه هزاربرگی از دوران تیموری خریداری شد‌
شاهنامه‌ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری در جلسه اخیر کمیته فراهم‌آوری نسخ خطی کتابخانه ملی ایران خریداری شد.‌

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در جلسه اخیر کمیته فراهم‌آوری نسخ خطی، شاهنامه‌ای نفیس و بی‌نظیر متعلق به دوران تیموری خریداری شد.‌

این شاهنامه در قطع رحلی، مشتمل بر هزار برگ است. کتابت آن به دوران تیموری باز می‌گردد و حاوی یک دوره کامل شاهنامه فردوسی است.‌‌از دیگر امتیازات این نسخه، سلامت کامل و خط خوش نستعلیق کاتب است. دو برگ آغازین آن نیز دارای کتیبه‌های متناظر با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر، ‌سرخ، آبی روشن، سبز و سفیداب بر زمینه لاجورد است.‌

نسخه مناسب چاپ