پند بزرگان
برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم.
السیسرون

اگر پیوسته بگوئید اتفاقات بدی خواهد افتاد ، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید.
سینکو

code

نسخه مناسب چاپ