تعیین تراکنش‌های بانکی خارج از شمول مالیات
طبق قانون مالیات های مستقیم، از امسال شیوه اخذ مالیات علی الرأس به تاریخ می پیوندد و از این رو باید مستندات قانونی جایگزین شناسایی درآمد مشمول مالیات شود.

به گزارش فارس، یکی از این راهکارهای تعیین کننده براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات نظام بانکی است که در کنار سایر بانک های اطلاعاتی نقش بسزایی ایفا می کند.

اخیراً در دستورالعملی نحوه بررسی تراکنش های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شد. در بخشی از دستورالعمل به تراکنش های فاقد ماهیت درآمدی پرداخته شده که قاعدتا نباید مشمول مالیات باشد که یکی از نگرانی های مودیان همین بخش است.

تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، به این شرح است:تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر، دریافتی و پرداختی مرتبط با حق شارژ ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقال بین حساب های شخص،انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی، تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط، دریافت و پرداخت های سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است، قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت ، انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد و مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود.

نسخه مناسب چاپ