سرایه
دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی
خرابه خانه‌ام ویرانه‌تر شی
کشم آهی که گردون را بسوجم
که آه سوته دیلان کارگر شی
باباطاهر عریان

code

نسخه مناسب چاپ