پند بزرگان
‌تمامی محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمامی اعتمادت را.
حضرت علی علیه‌السلام

خداوند، روی خطوط کج و معوج راست و مستقیم می نویسد.
برزیلی

code

نسخه مناسب چاپ