پند بزرگان
زندگی عمر کردن نیست بلکه رشد کردن است .عمر کردن کاری است که از همه حیوانات بر می‌آید. اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

جورج ـ برنارددشو

code

نسخه مناسب چاپ