حکمت نهج البلاغه
خیر آن نیست که مال و فرزندانت بسیار باشند، بلکه خیر آن است که دانشت افزون و بردباری‌ات زیاد باشد و به پرستش پروردگارت بر مردم بالی؛ پس اگر نیکی کردی، خدا را سپاس گویی، و اگر بدی کردی، از خداوند آمرزش بخواهی.

نسخه مناسب چاپ