پند بزرگان
برای موفقیت باید از ۳ مرحله گذشت:
ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی سپس با خشونت به مخالفت با تو می پردازند سرانجام به تو ایمان می آورند.
آرتور شوپنهاور

code

نسخه مناسب چاپ