حکمت نهج البلاغه
خوابِ با یقین، بهتر از نماز با شک است.

نسخه مناسب چاپ