یک تکه آسمان
خدایا

هر چه از تو خواسته‏ام به من عطا کن و نیازهای من را برآور. و چون بر عهده گرفته‏اى که دعاى من به اجابت رسانى، پس دعاى من از درگاه خود مران. و چون خود مرا به دعا فرمان داده‏اى، دعاى من از آن ‏پیشگاه محجوب مدار. اى خداوند، از فضل خویش هر چه سبب ‏اصلاح من در دنیا و آخرت شود، به من عطا کن. خواه آن را بر زبان‏آورده باشم یا فراموش کرده باشم، آشکار کرده باشم یا نهان داشته‏باشم، دیگران را از آن آگاه کرده باشم یا از دیگران پنهان کرده باشم‎.‎

خداوندا، چنان کن که در همه حال به درخواستى که از تو مى‏کنم در زمره مصلحان درآیم و به چیزى که از تو طلب مى‏دارم در شمار کام‏یافتگان و به توکل بر تو در عداد آن کسان که دست ردشان بر سینه‏نزده‏اى‎.‎

دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ