حکمت نهج البلاغه
برآوردن حوایج دیگران جز به سه چیز راست نیاید: کوچک‌شمردن آن، تا بزرگ نماید؛ و پنهان‌داشتن آن تا خود آشکار شود؛ و شتاب‌کردن در آن تا گوارا گردد.

نسخه مناسب چاپ