استاد دانشگاه پیام‌نور مشهد شیمیدان برجسته جهان شناخته شد
مشهد- خبرنگار اطلاعات: دکتر زرین اسحاقی استاد تمام گروه شیمی دانشگاه پیام نور مشهد در فهرست ۲درصد شیمیدان های برجسته جهان قرار گرفت.

این عنوان براساس گزارش دانشگاه استنفورد و آخرین نتایج پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ای.اس.آی) به استاد اسحاقی رسیده است.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، استناد به مقالات چاپ شده و شاخص‌های h-indexاست که بر مبنای این معیارها فهرست دانشمندان مرتب سازی و سپس ۲ درصد برتر آنان در حوزه‌های مختلف معرفی می‌شوند.

نسخه مناسب چاپ