اجرای طرح همسان‌سازی مستمری روستائیان و عشایر از ابتدای امسال
طرح همسان‌سازی مستمری‌ها در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اجرا شد و در نتیجه مقرری آنها ۵۲ درصد افزایش یافت و مابه‌التفاوت مستمری هم از ابتدای امسال محاسبه و پرداخت می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷ آبان در حساب کاربری خود در توئیتر از عملیاتی شدن همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد و نوشت: با عملیاتی شدن این طرح بطور میانگین حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشار ۵۲ درصد افزایش می‌یابد.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در ارتباط با همسان سازی مستمری تحت پوشش این صندوق گفت: بر مبنای همسان سازی اجرا شده در صندوق، از این پس افرادی که در سطح درآمدی یکسان انتخابی خود، در طی سالیان متناوب مستمری بگیر شده‌اند، معادل افرادی دریافتی خواهند داشت که در سال ۱۳۹۹ مستمری بگیر شده اند

.به گفته علی شیرکانی، مابه التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی توضیح داد: پیش از اجرای این طرح چنانچه فردی در سطح هشت در سال ۱۳۸۶ مستمری دریافت می‌کرد، با افزایش‌های سالانه در سال ۱۳۹۹ حدود۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، در حالیکه مستمری‌بگیران سطح هشت صندوق در سال ۱۳۹۹ ماهانه میانگین ۸۳۳ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند. اما با اجرای طرح همسان‌سازی هردو نفر مزبورحدود ۸۳۳هزار تومان دریافتی خواهند داشت.

نسخه مناسب چاپ