امروز در تاریخ
تکمیل ساخت شهر بیشاپور
۲۴ نوامبر سال ۲۶۶ میلادی، شهر بیشاپور در منطقه کازرون تکمیل شد. کار ساختن این شهر که به تصمیم شاپور یکم، شاه ساسانی وقت ساخته شد، نزدیک به شش سال طول کشید. در ساختن این شهر هم از اسیران رومی استفاده شد. ارتش ایران به فرماندهی شاپور یکم در سال ۲۶۰ در ناحیه «ادسا»در شرق فرات (جنوب ترکیه امروز) ارتش روم را شکستی سخت داد و والرین، امپراتور این کشور با ۷۱ هزار نظامی رومی را اسیر کرد که از این اسیران برای ساختن سد شوشتر (بند قیصر)، ساختن شهر گندی‌شاپور در خوزستان و بیشاپور در فارس استفاده شد. در ساختن شهر بیشاپور از معماران یونانی و رومی هم استفاده شده بود. شکل ساختمان‌ها و خیابان‌بندی شهر بیشاپور حکایت از ایرانی ـ اروپایی بودن این شهر دارد. بیشاپور در مسیر راه استخر (شیراز) به شوش و تیسفون ساخته شده بود.

اعتراض مسکو به ایران
در پی عضویت ایران در پیمان نظامی بغداد (سنتو)، دولت شوروی ۲۵ نوامبر سال ۱۹۵۵ در یادداشت شدیدالحنی که در مسکو به سفارت ایران تسلیم شد به دولت ایران اعتراض کرد. در این یادداشت به پیمان سال ۱۹۲۱ مسکو و تهران اشاره شده بود که به موجب آن در صورت ورود یا استقرار نیروهای دشمن دولت مسکو در ایران، آن دولت خواهد توانست نیروی نظامی وارد ایران کند. دولت ایران پس از ده روز بحث و تبادل نظر (با غرب) ۱۴ آذر ۱۳۳۴ به یادداشت شوروی پاسخ داد، ولی این پاسخ از بحران روابط دو کشور نکاست.

زادروز فارابی، فیلسوف و اندیشمند اسلامی
ابونصر (محمد) فارابی، ۲۵ نوامبر سال۸۷۰ میلادی در شهرک فاراب خراسان به دنیا آمد و پدرش یک افسرایرانی ارتش (سامانیان) بود. از فارابی ۱۱۷ کتاب و رساله از جمله کتاب معروف «مدینه فاضله» باقی مانده است. این آثار در همه زمینه‌ها از جمله موسیقی است. وی بر همه دانش عصر خود، به‌ویژه فلسفه، ریاضیات، ادبیات و چند زبان خارجی مسلط بود و به همین لحاظ به او لقب «معلم ثانی» داده‌اند. استادان علم حکومت از فارابی به عنوان بنیادگذار دمکراسی اسلامی یادکرده‌اند. نظر فارابی در زمینه انتخاب رئیس دولت و شرایط احراز این مقام همچنان مورد توجه است.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ