پند بزرگان
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید؛پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.
گراهام بل

زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست،
دام شیطان هم است‌.
فردریش نیچه

code

نسخه مناسب چاپ