سرایه
تا به گل هر لحظه بلبل را فغانی دیگر است
هر طرف از شهرت گل داستانی دیگر است
عشق بلبل جلوه گل را نمایان کرد و بس
ورنه گل را درگلستان دوستانی دیگر است
بانگ عشاق وطن غالب ز روی درد نیست
خلق را درباره ایشان گمانی دیگر است
خرقه و دراعه و داغ جبین حرفیست مفت
صاحبان روح عالی را نشانی دیگر است
گربه سبک مدعی رنگین نمی‌گویم سخن
رخ متاب از من که عاشق را زبانی دیگر است
از مصیبت‌ها منال ای دل که در زیر سپهر
هر مصیبت بهر دانا امتحانی دیگر است
گوش‌جان‌ بگشای ‌و بشنو زانکه‌ اشعار «‌بهار»
صحبت کروبیان را ترجمانی دیگر است

ملک الشعرای بهار

code

نسخه مناسب چاپ