پند بزرگان
همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است .
جان استیل

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازه خوشبینی، مطلوب و دوست داشتنی است .
آرنالد بنت

code

نسخه مناسب چاپ