حکمت نهج البلاغه
اگر کوهی هم مرا دوست بدارد، [از شدت سختی‌ها که به سویش خواهد آمد،] درهم فرو ریزد.

نسخه مناسب چاپ