اعزام زندانی به واحد های قضایی به حداقل رسید
سرویس حوادث: سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری تهران از توقف اعزام زندانیان به واحد‌های قضایی با راه‌اندازی بخش نخست ارتباط ویدئوکنفرانسی واحد‌های قضایی با زندان‌های استان خبر داد.

حسین بابایی افزود : اعزام زندانیان به مراجع قضایی به جز موارد ضروری به طور کلی منتفی شد. سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فن آوری اطلاعات دادگستری تهران تاکید کرد: اکنون ۴۰واحد قضایی ارتباط پایدار را از طریق ویدئوکنفرانس با زندان‌های استان تهران در اختیار

دارند.

نسخه مناسب چاپ