پند بزرگان
به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هرجا آرامش می‌آورد، چه دست‌ساز انسان، چه طبیعی.
پاول ویلسون

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.
ناپلئون هیل

code

نسخه مناسب چاپ