پند بزرگان
هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار.
ژول ورن

تنها آرامش و سکوت سرچشمة نیروی لایزال است.
داستایوفسکی

code

نسخه مناسب چاپ