واکاوی ۷۰ سال نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده ‌نگری سازمان برنامه و بودجه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، کتابی با عنوان «هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران؛ آسیب‌ها و چالش‌ها» منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، این کتاب در پنج بخش به بحث آسیب‌ها و چالش‌های برنامه و برنامه‌ریزی در ایران می‌پردازد و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای برون‌رفت از وضع موجود مطرح می کند.در بخش اول این کتاب باعنوان «ورود به موضوع»، به روش تحقیق و مدل مفهومی که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین شواهد پژوهی و استفاده از نظرخبرگان است، اشاره شده است.در بخش دوم باعنوان «کلیات»، به مقدمات و مباحث پیش‌نیاز به بررسی برنامه‌های کشور قبل و بعد از انقلاب و همچنین روند شکل‌گیری سازمان برنامه و بودجه پرداخته و بخش سوم باعنوان «پیشینه طبقه‌بندی آسیب‌های برنامه‌ریزی در ایران» به بررسی مطالعات صورت گرفته در مورد آسیب‌های برنامه‌ریزی در ایران اختصاص یافته است.همچنین در بخش چهارم کتاب با عنوان «آسیب‌ها و چالش‌ها» فهرست کردن و سپس طبقه‌بندی کردن آسیب‌ها و چالش‌های برنامه‌ریزی توسعه در کشور طی هفت دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و در بخش پنجم کتاب هم با عنوان «گفتار پایانی» به جمع‌بندی وضع موجود نظام ‌برنامه‌ریزی توسعه در کشور و راهبردهایی برای نیل به وضع بهبودیافته، پرداخته شده است.

نسخه مناسب چاپ