اجرای طرح نسخه الکترونیک مانع سوء استفاده‌های احتمالی می شود
معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. به گزارش مهر، فرهاد خدایی با تاکید بر این که بیشتر داروخانه‌های کشور درستکار و امانتدار هستند، افزود: رویکرد نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کاهش تخلفات احتمالی ناشی از مراودات و تبانی احتمالی پزشکان و داروخانه‌ها است. همچنین اجرای این طرح باعث نظارت بر نسخ تجویزی توسط پزشکان می‌شود و در نتیجه، امکان شناسایی پزشکان متخلف و برخورد با آنها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این که در این طرح امکان رصد برای خود بیمار هم فراهم است، گفت: پس از مراجعه بیمار به پزشک یا مراکز پاراکلینیک می‌تواند در صفحه شخصی خود در سازمان تأمین اجتماعی، دارویی که دکتر برایش تجویز کرده و یا اطلاعات نسخه پیچی داروخانه و سوابق درمانی خود را رؤیت کند.

خدایی افزود: در گذشته اگر یک داروخانه از یک نسخه، یک یا چند قلم دارو را نداشت، نسخه پیچیده می‌شد و از بین می‌رفت و بیمار باید بقیه داروها را به صورت آزاد تهیه می‌کرد اما اکنون با استفاده از سیستم نسخه الکترونیک اگر داروخانه‌ای چند قلم داروی یک نسخه را نداشت، می‌تواند نسخه را برای بیمار بپیچد و داروهای موجود را ارائه کند و بقیه داروها از داروخانه دیگر با همان تعرفه‌های دولتی و حمایت بیمه‌ای تهیه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با تاکید بر این که نسخه الکترونیک الزام قانون است، گفت: وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکمیتی انشا قوانین می‌کند و قوانین را ابلاغ می‌کند و باید شرکت های زیر مجموعه قوانین را پیاده سازی کنند.

او ادامه داد: برای اجرای هر طرح جدید مقاومت‌هایی وجود دارد. همچنین هر طرح نویی دارای اشکالات و ایرادهایی است که در طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک هم در مدت ۲ تا ۶ ماه بعد از اجرای طرح برطرف می‌شود. وی از اتصال بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک خبر داد و افزود: از مجموع ۲۷ بیمه مکمل، ۱۹ بیمه مکمل به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند که در آینده نزدیک بقیه آنها هم متصل می‌شوند .

نسخه مناسب چاپ