تابلوی «اکسیژن نداریم و از پذیرش بیماران معذوریم» بر سردر بیمارستان‌های هند
 

بیمارستانها در شهرهای مختلف هند در مورد نبود اکسیژن کافی هشدار داده‌اند و به دلیل تکمیل ظرفیت، از پذیرش بیمارهای بیشتر خودداری می‌کنند. بیشتر بیمارستانهای هند که دیگر جای خالی و امکانات لازم برای مداوای بیماران کرونایی را ندارند، بر سر درهای خود تابلو زده‌‌اند و نوشته‌اند: «از پذیرش بیماران معذوریم، لطفا مراجعه نکنید.»

نسخه مناسب چاپ