شورای نگهبان طرح «جوانی جمعیت» را تائید کرد
سخنگوی شورای نگهبان از تائید طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خبر داد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بیاجامد».

نسخه مناسب چاپ