حکمت نهج البلاغه
مردم در باره چیزی «خوشا به حالش» نگفتند، مگر آنکه روزگار برایش روزی بد در انتظار گذاشته بود.

نسخه مناسب چاپ