امروز در تاریخ
مرگ یزدگرد یکم
نهم نوامبر سال ۴۲۰ میلادی یزدگرد یکم از دودمان ساسانیان که رهسپار جنگ و بیرون راندن هون‌ها از مناطق شمالی ماوراءالنهر (آمو دریا) بود در محل چشمه سبز (چهل و چند کیلومتری نیشابور) بر اثر لگد اسب کشته شد. در آن روز، وی خود تصمیم به رام کردن یک اسب سرکش گرفته بود.
یزدگرد یکم ۲۱ سال بر ایرانزمین سلطنت کرد و در دهه اول قرن چهارم میلادی شهر یزد را ساخت که نام وی بر آن نهاده شده است.

وام خارجی و تضعیف حاکمیّت ملی
مجلس شورای ملی در جلسه ۱۸ آبان ۱۲۸۵ درخواست دولت برای گرفتن ۵ کرور تومان وام از خارج را رد کرد.
مجلس استدلال کرده بود که دولت مطابق دَخل خود باید خَرج کند، و سابقه نشان داده است که وام خارجی باعث تضعیف حاکمیّت ملّی می شود.

یک طرح استعماری دیگر دولت لندن برضد ایران
۱۸آبان ۱۳۱۴ افغانستان به پیمان عدم تعرض ایران، ترکیه و عراق پیوست. طرح این پیمان طبق سیاست دولت لندن صورت گرفته بود زیراکه این دولت می?خواست با این عمل شرایط مندرج در قرارداد پاریس که برپایه آن، دولت تهران از هرات، غرب افغانستان و مناطق تاجیک نشین آن صرف نظر کرد کمرنگ و خلل پذیر شود.
افغانستان از زمان کوروش بزرگ و ایجاد کشور واحد ایران بخشی از آن بود و پس از حمله عرب، نگهبان زبان پارسی و فرهنگ ایرانی.

دکتر حسین فاطمی تیرباران شد
دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار و وزیر امورخارجه دولت دکتر مصدق ۱۸ آبان ۱۳۳۳ تیرباران شد. وی که محکومیتش چند روز پیش از این تایید شده بود هنگام اعدام ۳۴ ساله بود. حکم دادگاه نظامی پس از تایید و امضای شاه به اجرا درآمد.
دکتر فاطمی در ۱۲۹۹ هجری خورشیدی در نائین اصفهان به دنیا آمده بود و در سال ۱۳۲۸ پس از تأسیس جبهه ملّی به آن پیوسته و مورد توجه دکتر مصدق قرار گرفته بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ