فصلنامه «حیات معنوی» منتشر شد
 

نهمین شماره فصلنامة «حیات معنوی» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بُشری منتشر شد.

این فصلنامه در شماره جدید خود، موضوعات متنوعی را در قلمرو اخلاق و عرفان مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.

مقالات این شماره عبارتند از:«مقدمه‌ای بر نظریه تقدم اخلاق»ر مهدی مهریزی، «روحانیت و حوزه‌های علمیه، اخلاق خود و اخلاق جامعه»ر سیدضیاء مرتضوی، «سیاست به مثابه کرامت»ر محمدجعفر امیرمحلاتی، «مبانی نظری اخلاق پژوهش در مرحله دست‌یابی به نتیجه»ر محمدرضا جباران، «آزمایش غربال‌گری جنین و سقط جنینِ گزینشی؛ بررسی اخلاقی»ر نعیمه پورمحمدی، «خدای غایب: اختفای خداوند از منظر عارف»ر احمد شهدادی، «نطق هستی»ر محمدجواد ادبی، «سوژه عرفانی به‌مثابه کنش‌گر در راه»ر محمدرضا تاجیک. در این شماره، پرونده ویژه‌ای نیز گشوده‌ شده است با موضوع اصول اخلاق دین؛ شامل دو گفتگو با مهدی مهریزی و مسعود آذربایجانی، اقتراح (با نظرخواهی از سید محمدعلی ایازی، حسن بوسلیکی، محمدهادی طلعتی، ناصر مهدوی و حسین واله) و دو یادداشت با عنوان «نکته‌هایی در باب اصول اخلاق دین»ر فتح‌الله نجارزادگان و «تأملی در بازخوانی ساختار و مفاهیم دانش اخلاق»ر محمدعلی میرزایی.

مدیر مسئول نشریه حیات معنوی علی باقری است.

نسخه مناسب چاپ