پند بزرگان
اگر ایمان بخواهید، دریافت می کنید؛ اگر به دنبال امید باشید، می یابید و اگر عشق بخواهید در آن به روی شما باز می شود و اگر خودتان را دوست نداشته باشید، نمی توانید دیگران را دوست داشته باشید .
دالای لاما

code

نسخه مناسب چاپ