حکمت نهج البلاغه
روز دادگری بر ستمگر، سخت‌تر از روز ستمگری بر ستمدیده است.

نسخه مناسب چاپ