عکس و حرف
 

حضور سفیر چین در اردوی تیم ملی اسکی جانبازان و معلولین

نسخه مناسب چاپ