رشد ۱/۵ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست سال
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت را ۸ر۳ درصد و با احتساب نفت ۱ر۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی

(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسید.

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه پارسال با نفت ۵۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱ر۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۸ر۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه امسال دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۹ر۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۷ر۱ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌ طبیعی ۴ر۱۳ درصد، سایر معادن منفی ۵ر۲ درصد، صنعت ۴ر۳ درصد، انرژی ۱ر۵ درصد و ساختمان ۳ر۶ درصد) و گروه خدمات ۱ر۵ درصد نسبت به ۹ ماهه پارسال رشد داشته است.

بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد که هزینه مصرف نهایی معادل ۱۳ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۳ر۵ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ر۴ درصد، صادرات کالا و خدمات ۸ر۱۴ درصد و واردات کالا و خدمات هم معادل ۳ درصد افزایش داشته است.

نسخه مناسب چاپ