تمرین شهروندان «کی یف» برای مقابله با تهاجم روسیه
 

شهروندان کی یف پایتخت اوکراین، خود را برای دفاع از شهر در مقابل تهاجم روسیه آماده می کنند. آنان با ساخت موانع به دنبال آن هستند تا جلو پیشروی نظامیان روس را بگیرند. همچنین با ساخت و آزمایش کوکتل مولوتف دست‌ساز، آماده نبرد پارتیزانی با نیروهای مهاجم هستند.

نسخه مناسب چاپ