مریخ، سیاره پر رمز و راز۱
نگارنده: «پیر روسو»، برگرفته از ترجمه: سعید نحوی۲ ـ (بخش هفتاد و نهم)
 

دستگاهی که دو دانشمند دیگر یعنی «پونی» و «نیکلسن» با تلسکوپ ۲ متر و نیمی «مونت ویلسن» به کار بردند، فقط یک بیستم میلی گرام وزن داشت و آن قدر حساس بود که می توانست حرارت یک شمع را در فاصله ۳ هزار کیلومتری نشان دهد.
این دستگاه در داخل جعبه‌ای قرار داده شده بود که هوای آن را تخلیه کرده بودند و درب آن از آن طرفی که اشعه ستاره یا سیاره وارد می شد به وسیله ورقه ای از نمک معدنی و از آن طرفی که چشم شخص بیننده نگاه می کرد به وسیله ورقه ای از شیشه معمولی بسته شده‌بود.
ادامه دارد

*پانوشت:
۱-Mars, terre mysterieuse- Rousseau, Pierre – ۱۹۰۵٫
۲- «مریخ کره اسرارآمیز»، ت‍ال‍ی‍ف‌ «پ‍ی‍ر روس‍و»؛ ت‍رج‍م‍ه‌ «س‍ع‍ی‍د ن‍ح‍وی»‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌. ۱۳۵۲٫

code

نسخه مناسب چاپ