تظاهرات ضدآمریکایی در پاکستان
 

فعالان سیاسی و مذهبی پاکستان، در اعتراض به مداخله آمریکا در امور داخلی و تهدید استقلال و حاکمیت کشورشان، دست به تظاهرات زده و سیاست تهدید و دیکته‌ واشنگتن را محکوم کردند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شیطان بزرگ، دخالت واشنگتن در امور داخلی پاکستان و همچنین تهدید استقلال و سیاست خارجی این کشور را محکوم کردند.

نسخه مناسب چاپ