پند بزرگان
اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه?چیز را همان گونه که هست می‌دید: بی‌انتها.
بلیک

نمی‌توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می‌خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.
اسوپ

code

نسخه مناسب چاپ