در سوگ دومین کبوتر خونین‌بال حرم رضوی، شهید محمدصادق دارایی‌
شرح کشته‌گان‌
افشین علا
 

در سوگ دومین کبوتر خونین‌بال حرم رضوی، شهید محمدصادق دارایی‌رشرح کشته‌گان‌رافشین علا

نسخه مناسب چاپ