ند بزرگان
برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت.
دالایی لاما

code

نسخه مناسب چاپ