پند بزرگان
حافظه خوب، حافظه‌ای است که بداند چگونه امور بی‌اهمیت را فراموش کند.
کلیفتون فادیمن

روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.
اسکات پک

code

نسخه مناسب چاپ