حکمت نهج البلاغه
آنچه از دنیا در دست توست، پیش از تو صاحبانی داشته و پس از تو نیز به صاحبان دیگری خواهد رسید. و بی‌تردید تو برای یکی از دو کس گرد می‌آوری: یا کسی که در آنچه گرد آورده‌ای به طاعت خدا عمل می‌کند، پس او خوشبخت می‌شود به چیزی که سبب بدبختی تو شده؛ و یا کسی که در آن به معصیت خدا عمل می‌کند، پس تو به سبب آنچه برای او گرد آورده‌ای، بدبخت خواهی گشت (زیرا شریک گناهش شده‌ای). و هیچ یک از این دو شایسته آن نیست که او را بر خود مقدم شماری و بار گناهش را به دوش بکشی؛ پس برای گذشتگان، به رحمت خدا امیدوار باش، و برای بازماندگان روزی خدا را چشم بدار.

نسخه مناسب چاپ