نتایج لیگ ملت‌های اروپا
کرواسی ۰ – ۳ اتریشر فرانسه ۱ – ۲ دانمارکر جمهوری چک ۲ – ۱ سوئیسر اسپانیا ۱ – ۱ پرتغالر مجارستان ۱ – ۰ انگلیسر ایتالیا ۱ – ۱ آلمانر لهستان ۲ – ۱ ولزر بلژیک ۱ – ۴ هلند

نسخه مناسب چاپ