حکمت نهج البلاغه
سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا شخصیت آدمی در زیر زبانش نهفته پنهان است.

نسخه مناسب چاپ