پند بزرگان
مرد موفق کسی است که بتواند با آجرهایی که دیگران برایش پرتاب می کنند ساختمانی با پی محکم بسازد.
دیوید برینکلی

شکست خوردن سخت است، اما سخت تر از شکست آن است که هرگز برای موفقیت تلاش نکنیم.
تئودور روزولت

code

نسخه مناسب چاپ